Контакты БРО РОИА

Директор ГКУ БО ГАБО

- Шендрик Анна Ивановна тел. 74-04-78.

Председатель БРО РОИА

- Брянцева Светлана Алексеевна тел. 66-19-22 .

Секретарь БРО РОИА

- Иванова Наталья Александровна тел. 66-37-25.